History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Socialism and the national question (the issue of self-determination, Korenizatsiya, “progressive” and “reactionary” national aspirations)

 • Borys, Jurij. The Sovietization of Ukriane 1917-1923. The Communist Doctrine and Pracice of National Self-Determination (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1980).
 • Danylenko, Viktor M., Georgiy Kasianov, and Stanislav Kulchytskyi. Stalinizm na Ukraini: 20-30-ti roky (Kiev: Lybyd, 1991).
 • Djilas, Aleksa. The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953 (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1991).
 • Kasianov, Georgiy. Ukrainska inteligentsia 1920-30-kh rokiv: sotsialnyi portret ta istorychna dolia (Kiev: 1992).
 • Krawchenko, Bohdan. Social Change and National Consciousness in 20th-Century Ukraine (New York : St. Martin's Press, 1985).
 • Kulchutskyi, Stanyslav Vladyslavovych. Komunizm v Ukraini: pershe desiatyrichchia (1919-1928) (Kiev: Osnovy, 1996).
 • Lieber, George. Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the Ukrainian SSR 1923-1934 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
 • Luckyj, George. Literary Politics in the Soviet Ukraine, 1917-1934 (New York, Columbia University Press, 1956).
 • Mace, James E. Communism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983).
 • Maĭstrenko, Ivan. “Peredmova,” Dokumenty ukrainskoho komunizmu (New York: 1962).
 • Maĭstrenko, Ivan. Borotbism: A Chapter in the History of Ukrainian Communism (New York: 1954).
 • Maĭstrenko, Ivan. Storinky z istorii Komunistychnoi partii Ukrainy (New York: Proloh, 1969).
 • Novokhatko, L.  Volobuiev M. i "volobuievschyna:" Zahadkova istoria pokhodzhennia ukrainskoho „separatyzmu” (Kiev: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, 1997).  
 • Perovšek, Jurij, ed. Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923 [The Discussion on the National Question in the Communist Party of Yugoslavia in 1923] (Ljubljana: Partizanska knjiga, 1990).
 • Rubliov, Oleksandr. Zakhidnoukrainska inteligentsia u zahalnonatsionalnykh politychnykh ta kulturnykh protsesakh (1914-1939) [West Ukrainian intellegentsia in all-Ukrainian political and cultural processes, 1914-1939] (Kiev: 2004).
 • Shkandrij, Myroslav. Modernists, Marxists and the Nation: The Ukrainian Literary Discussion of the 1920s (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1992).
 • Snyder, Timothy. Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine (New Haven: Yale University Press, 2005).
 • Somchyshyn, Bohdan. “National Communism and the Politics of Industrialization in Ukraine, 1923-1928,” Journal of Ukrainian Studies (1988), vol. 13, no. 2, 52-69.
 • Smolii V. and Danylenko, V. ed. “Ukrainizatsia” 1920-30-kh rokiv: peredumovy, zdobutky, uroky [“Ukrainization" of the 1920s and 30s: preconditions, achievemnets, conclusions] (Kiev: 2003).
 • Wheaton, Bernard. Radical socialism in Czechoslovakia : Bohumír Šmeral, the Czech road to socialism and the origins of the Czechoslovak Communist Party, 1917-1921 (Nw York: Columbia University Press, 1986).
 • Yurkevich, Myroslav. “A Forerunner of National Communism: Lev Iurkevych, 1885-1918,” Journal of Ukrainian Studies, vol.7, no.1 (1982), pp. 50-56.